Договір публічної оферти

Договір публічної оферти


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМІСІЇ


Цей Договір відповідно до статей 633, 641 та глави 63 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).

Фізична особа – підприємець Дьяченко Володимир Володимирович, іменована надалі «Комісіонер», розміщує цю оферту укласти договір комісії та пропонує приєднатися до цього договору на визначених у ньому умовах. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

КОМІСІОНЕР НЕ Є ПРОДАВЦЕМ ШАБЛОНІВ (ЯК ЦЕЙ ТЕРМІН ВИЗНАЧЕНИЙ НИЖЧЕ), А ВИКЛЮЧНО НАДАЄ ПОСЛУГИ НА ПІДСТАВІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ КОМІСІЇ, ЯКЩО ІНШЕ ПРЯМО НЕ ВКАЗАНО НА СТОРІНЦІ САЙТУ, ПРИЗНАЧЕНІЙ ОПИСУ ПЕВНОГО ШАБЛОНУ.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Відповідно до мети цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

Акцепт Оферти – беззастережна згода Комітента з умовами Оферти шляхом заповнення всіх необхідних полів на сторінці Сайту.

Комітент - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, та за завданням якої діє Комісіонер.

Договір – цей договір комісії між Комітентом та Комісіонером.

Сторони – Комітент та Комісіонер.

Публічна оферта - адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція Комісіонера на укладення Договору на умовах, що містяться в цій Оферті.

Послуги - послуги, що надаються Комісіонером, пов'язані з укладанням від свого імені та за рахунок Комітента договору (договорів) з продавцями тих Шаблонів (як цей термін визначено нижче), які були обрані Комітентом з переліку Шаблонів на Сайті, на умовах цього Договору, та послуги з організації доставки Шаблонів Комітенту. Послуги включають в себе придбання та організацію доставки Шаблонів Комітенту.

Замовлення Комітента – доручення Комісіонеру щодо придбання та доставки Шаблонів, обраних Комітентом на Сайті, на умовах, визначених Комітентом.

Сайт - сайт у мережі Інтернет за адресою https://templotion.com/

Шаблон – попередньо налаштована версія використання онлайн-платформи програмного забезпечення як послуги Notion (https://www.notion.so), доступна для копіювання шляхом дублювання та для використання з переліку, наведеного на Сайті, щодо якого Комітент довіряє Комісіонеру здійснити придбання та організацію доставки.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Комісіонер зобов'язується за завданням Комітента надавати Послуги, а Комітент зобов'язується приймати такі Послуги Комісіонера та здійснювати їх оплату на умовах цього Договору.


3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2. Комітент приймає (акцептує) публічну оферту шляхом оформлення замовлення Комітентом на Сайті Шаблону або Шалонів, які будуть придбані та доставлені згодом Комісіонером, та проставлення галочки навпроти поля «Я погоджуюсь з умовами, викладеними в документі Договір публічної оферти». Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Комітентом дій, передбачених цим п.3.2. Договору, що свідчать про згоду Комітента дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами. Письмова форма цього Договору згідно закону України «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням Комітенту електронного листа.

3.3. Приймаючи публічну оферту на укладення цього Договору, Комітент підтверджує, що він повністю приймає його умови. Комітент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Комісіонером умовах та оплатити їх вартість із моменту вчинення дій, передбачених п.3.2. цього Договору.


4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

4.1. Умови надання послуг:

4.1.1. ознайомлення Комітента з умовами цього Договору та Акцепт Оферти;

4.1.2. оплата Комітентом вартості Шаблонів у розмірі та у порядку, визначеному Комісіонером на Сайті.

4.2. Надання Послуг щодо Шаблонів, обраних з переліку на Сайті, починається одразу після їх оплати Комітентом. Надання Послуг щодо Шаблонів, відсутніх на Сайті, та які Комітент бажає придбати через індивідуальне замовлення, починається за окремим узгодженням Сторін.

4.3. Комітент несе відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів на Сайті. Комісіонер за жодних обставин не несе відповідальності за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором через неправильність контактної інформації та інших реквізитів, вказаних Комітентом.

4.4. Комісіонер залишає за собою право відмовити Комітенту у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти, що надійшли від Комітента, повертаються Комісіонером Комітенту у той самий спосіб, в який була здійснена оплата.

4.5. Сторони розуміють, що ані Комісіонер, ані власник сайту не несуть відповідальності за якість та наслідки використання Шаблонів. Всі претензії щодо Шаблону, його якості, будь-яких властивостей, а також відсутності ефективності мають спрямовуватись Продавцю та/або розробнику Шаблону. Інформація про Продавця та/або розробника Шаблону надається на запит або вказана на Сайті чи додається до Шаблону.

4.6. Виконавець відкрито відмовляється від явних і неявних гарантій і умов, включаючи, крім іншого, неявні гарантії і умови щодо придатності Послуг чи Шаблонів для цілей Комітента.


5. ЦІНА ДОГОВОРУ. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ. ВАРТІСТЬ ШАБЛОНУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ.

5.1. Ціною цього Договору є сума винагороди, яку Комісіонер отримає за надані Комітенту послуги.

5.2. Актуальна вартість Шаблонів визначається при кожному Акцепті оферти за кожне замовлення окремо та вказуються при замовленні Шаблонів в індивідуальному рахунку в національній валюті України - гривні.

5.3. Розмір винагороди Комісіонера визначається як різниця між ціною Шаблону, зазначеною на Сайті, та фактичною ціною, за яку Комісіонер придбав Шаблон. В разі замовлення Комітентом Шаблону, ціна на який вказана на сайті в розмірі 0 гривень, Комісіонер надає Послуги з виконання цього замовлення для Комітента безкоштовно.

5.4. Вартість Послуг включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути стягуватися третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).

5.5. Оплата вартості Шаблону та Послуг здійснюється в порядку передплати у розмірі 100% шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Комісіонера у спосіб, визначений на Сайті. Комісіонер має право утримати належну йому винагороду з суми грошових коштів, що надійшли в якості оплати Шаблону, після виконання замовлення.

5.6. Шаблон Комісіонер передає Комітенту як гіперпосилання для подальшого дублювання Шаблону Комітентом у відповідності до отриманих інструкцій такого дублювання.

5.7. Факт прийняття Комітентом Шаблону у вигляді отримання Комітентом гіперпосилання на Шаблон є підтвердженням факту повноти виконання Комісіонером своїх зобов’язань за Договором, прийманням всього виконаного Комісіонером за Договором та згодою Комітента з сумою винагороди Комісіонера. Запис про придбання Шаблону в Особистому кабінеті Комітента на Сайті є звітом Комісіонера.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Комісіонер зобов’язаний:

6.1.1. Надавати послуги на умовах цього Договору.

6.1.2. Забезпечити доставку Шаблону, обраного Комітентом.

6.1.3. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані Комітентом на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.2. Комісіонер має право:

6.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору шляхом розміщення нової редакції цього Договору на Сайті.

6.2.2. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.

6.2.3. Відмовити Комітентові в наданні Послуг. У випадку відмови в наданні послуг причина відмови може не повідомлятись і не коментуватись. При цьому грошові кошти, що надійшли від Комітента, повертаються Комісіонером Комітенту тим же способом, яким було здійснено перерахування Комісіонеру.

6.3. Комітент зобов’язаний:

6.3.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.

6.3.2. Здійснювати оплату послуг Комісіонера в порядку, передбаченому цим Договором.

6.3.3. Здійснювати приймання Шаблонів, на які Комісіонеру було направлено замовлення.

6.3.4. З моменту Акцепту оферти під час користування сайтом дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України, в тому числі правил етики.

6.3.5. Споживати Послуги особисто, не передавати отриманий доступ до Шаблону або до файлів, які містяться в розділі “Файли для завантаження” Особистого кабінету, будь-яким третім особам. У разі порушення цієї умови Комісіонер має право розірвати договір в односторонньому порядку без зобов’язань збереження конфіденційності щодо факту та обставин такого порушення. Умови, передбачені в цьому абзаці, жодним чином не позбавляють Комітента можливості копіювати шляхом дублювання Шаблон, змінювати його на власний розсуд та ділитись ним з іншими людьми зі свого близького кола спілкування, але забороняють продавати або пропонувати для придбання цей Шаблон або доступ до нього чи його копії третім особам без окремої угоди з Комісіонером та/або з автором шаблону, оскільки такі дії можуть бути порушенням авторських прав. В разі отримання доступу до Шаблону після сплати іншої ціни, ніж вказана на Сайті (на сторінці цього конкретного Шаблону), Комітент зобов’язаний негайно після того як дізнався сповістити про це Комісіонера електронним листом на пошту lab@templotion.com або через форму Зворотній зв’язок за адресою https://templotion.com/index.php?route=information/contact та до врегулювання питання доплати не копіювати (не дублювати) Шаблон, посилання на який отримане помилково до повної оплати, або, якщо цей Шаблон вже був дубльований без повної оплати - доплатити за нього впродовж одного дня після звернення Комісіонера. У випадку якщо помилково була сплачена більша сума - різниця за мінусом 5% від неї (податкові зобов’язання Комісіонера) повертається Комісіонером до кінця місяця, в якому Комісіонер отримав відповідне сповіщення від Комітента, або в інший строк, узгоджений Сторонами.

6.4. Комітент має права і несе обов'язки, передбачені законодавством для споживача, покупця і комітента. Комісіонер не є власником Шаблонів, а лише придбає у третіх осіб, які є продавцями (розробниками шаблонів, постачальниками або надавачами послуг), Шаблонів, замовлених Комітентом. Комісіонер вправі сприяти Комітенту в поверненні Шаблонів та/або захисті порушених прав Комітента  на платній або безкоштовній основі.

6.5. Комітент має право:

6.5.1. Отримувати послуги Комісіонера на умовах цього Договору.

6.5.2. Звертатися до Комісіонера для отримання інформації щодо умов надання Послуг, та умов цього Договору у спосіб та за контактами, зазначеними на Сайті.


7. ГАРАНТІЇ

7.1. Комісіонер гарантує:

7.1.1. Вибір для Комітента саме того переліку та обсягу Шаблонів, який був обраний останнім при Акцепті Оферти.

7.1.2. Ціни на Шаблони після Акцепту Оферти можуть змінитися в ході надання Послуг за окремим замовленням виключно за погодженням з Комітентом.

7.2. Приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, Комітент запевняє Комісіонера і гарантує, що він:

7.2.1. Укладає Договір добровільно і при цьому ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

7.2.2. Володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

7.2.3. Надає достовірні дані та інформацію Комісіонеру при оформленні замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата Послуг;

7.2.4. Ознайомився з інформацією щодо Шаблонів до оформлення замовлення.

7.3. Сторони розуміють, що Комісіонер не несе відповідальності за якість та наслідки використання Шаблонів. Всі претензії щодо Шаблону, його якості, будь-яких властивостей, побічних ефектів, а також відсутності ефективності мають спрямовуватись автору (розробнику) Шаблону.


8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

8.1. Загальні поняття та сфера застосування

8.1.1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (крім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

8.1.2. Умови цього розділу обов’язкові для застосування відповідальною особою та співробітниками Комісіонера, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

8.2. Комісіонер є власником бази персональних даних Комітентів.

8.3. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані Шаблони та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

8.4.1.Підписуючи цю Оферту Комітент надає згоду на обробку його персональних даних відповідно до мети обробки, зазначеної в п. 8.3. та чинного законодавства України.

8.5. Вказана в п. 8.2 цього Договору база персональних даних знаходяться за адресою Комісіонера.

8.6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

8.6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

8.6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити;

8.7. Захист персональних даних

8.7.1. Бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

8.7.2.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

8.8. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

8.8.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

8.8.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

8.8.3. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

8.9. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».

8.10. Політика конфіденційності за адресою https://templotion.com/polityka-konfidenciinosti.html є невід'ємною частиною цього Договору.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Комісіонер не несе відповідальності за Договором за:

9.1.1. будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін;

9.1.2. будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Комітента і / або третіх сторін;

9.1.3. використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Комітентом обраної ним форми оплати Послуг.

9.2. Комісіонер звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг за цією Офертою у випадках невиконання Комітентом будь-якої з умов цієї Оферти.

9.3. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Комісіонер звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або зброї роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Комісіонером Договору та непідконтрольні Комісіонеру.

9.4. Комітент несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих їм Комісіонеру на Сайті, та за невиконання гарантій, що містяться в пункті 6.3. цього Договору.

9.5. Комісіонер не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Комітентом у результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення /оплати замовлення, а також про порядок отримання та використання Шаблону.

9.6. Комісіонер не несе відповідальності за невідповідність Шаблону очікуванням Комітента та /або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Комітенту зі сторони Комісіонера, не можуть розглядатися як гарантії.

9.7. Комісіонер не відповідає за недоліки Шаблону, якщо вони виникли після його передачі Комітенту, внаслідок порушення Комітентом правил використання Шаблону, які зазначені в інформації, наданій разом з Шаблоном, дій третіх осіб, або дій непереборної сили.


10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Претензії та спори, що відносяться до виконання Сторонами цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Досудовий порядок вирішення спорів є обов’язковим.

10.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.


11. ТЕРМІН ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір є публічним, вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Комітентом та діє до моменту отримання замовленої Послуги.

11.2. Договір може бути достроково розірваний:

11.2.1. Кожною із Сторін в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення.

11.2.2. За взаємною домовленістю Сторін.

11.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України або цією Офертою.

11.3. Розірвання Договору Комітентом або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Комісіонера обов’язку повернення коштів, що були сплачені останньому.

11.4. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.


12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за цим Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12.2. Комісіонер є платником єдиного податку (3 група). 


Реквізити Комісіонера:

ФОП Дьяченко Володимир Володимирович